CONDIŢII GENERALE

pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

(Anexa nr 2 la Ordinul ANRE 90/2015 cu modificarile si cumpletarile ulterioare)

1. Obligaţiile operatorului de distribuţie

Operatorul de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să asigure indicatorii de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanţă;

b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;

c) să înlocuiască grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif;

d) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului;

e) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;

f) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul;

g) să anunţe utilizatorul şi furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanţă sau de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, comunicând durata estimată a acestora conform prevederilor Standardului de performanţă;

h) să anunţe utilizatorul şi furnizorul, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;

i) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;

j) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului, la cererea acestuia;

k) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie;

l) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia;

m) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

n) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii;

o) să execute deconectarea/reconectarea instalaţiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, întreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului;

p) să achite compensaţii sau despăgubiri utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare;

q) să iniţieze întocmirea convenţiei de exploatare, acolo unde este cazul;

r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamaţii ale utilizatorului;

s) să transmită datele de măsurare pentru decontare conform art. 8 din contract;

t) să comunice furnizorului despre întreruperea/reluarea alimentării cu energie electrică la locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A la contract;

u) să asigure accesul utilizatorului la datele prevăzute la pct. 4 lit. k), dacă acesta are montat un contor inteligent.

2. Drepturile operatorului de distribuţie

2.1. Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi:

a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional (SEN); condiţiile convenite se precizează în convenţia de exploatare;

b) să aplice tranşele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru;

c) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor utilizatorului la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN;

d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;

e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului;

f) să solicite utilizatorului constituirea de garanţii financiare conform art. 17 din contract;

g) să solicite utilizatorului plata serviciilor de deconectare/reconectare a instalaţiilor utilizatorilor, atunci când acestea se efectuează la solicitarea sau din culpa utilizatorului;

h) să solicite utilizatorului plata contravalorii verificării grupului de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine acestuia în conformitate cu prevederile pct. 6.13;

i) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a utilizatorului în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

j) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale.

2.2. Plata serviciilor prevăzute la pct. 2.1 lit. g) şi h) se realizează de utilizator în baza facturilor emise de operatorul de distribuţie.

3. Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a) să achite contravaloarea facturilor emise de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute în contract;

b) să plătească operatorului de distribuţie despăgubiri pentru daunele provocate din culpa sa, conform contractului;

c) să achite operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuţie conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului;

d) să constituie garanţia financiară conform art. 17 din contract;

e) să nu depăşească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;

f) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice de utilizare, în conformitate cu normele în vigoare;

g) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;h) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare;

i) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul; j) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalaţiile electrice de utilizare;

k) să anunţe operatorul de distribuţie în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat;

l) să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

m) să comunice operatorului de distribuţie orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, inclusiv a datelor comunicate operatorului de distribuţie pentru completarea anexei nr. 1B la contract, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării, cu excepţia modificării datelor de intrare în vigoare şi de încetare a contractului de furnizare, care se notifică în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contract;

n) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părţi pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a reţelelor acestuia;

o) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;

p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului;

q) să se conformeze dispoziţiilor operatorului de distribuţie privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform precizărilor din convenţia de exploatare;

r) să notifice operatorul de distribuţie cu privire la încetarea contractului de furnizare la un loc de consum, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data încetării; s) să notifice operatorul de distribuţie cu privire la schimbarea furnizorului, cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării;

t) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive.

4. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;

b) să anunţe operatorul de distribuţie cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;

c) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă;

d) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;

e) să fie informat, la cerere, de către operatorul de distribuţie, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia;

f) să primească, la cerere, despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuţie, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de performanţă;

g) să îi fie plătite compensaţii băneşti în condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă; în situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă, şi o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;

h) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie;

i) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate;

j) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 8 din contract;

k) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică: (i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani; (ii) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.

5. Despăgubiri şi compensaţii

5.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de performanţă, operatorul de distribuţie plăteşte utilizatorului o compensaţie, conform prevederilor Standardului de performanţă.

5.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de performanţă, precum şi produse ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea reţelelor electrice ale operatorului de distribuţie. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.

5.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el primeşte atât despăgubirea, cât şi compensaţia.

5.4. Utilizatorul transmite operatorului de distribuţie cererea de despăgubire în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul.

5.5. Despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 este plătită utilizatorului de operatorul de distribuţie dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie şi utilizator se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de distribuţie. Termenul de finalizare a investigaţiei este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.

5.6. Compensaţia prevăzută la pct. 5.1 sau despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 se achită utilizatorului de către operatorul de distribuţie conform următoarei modalităţi: . . . . . . . . . . . Valoarea compensaţiei sau despăgubirii se notifică de către operatorul de distribuţie utilizatorului printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depăşirii termenului impus de Standardul de performanţă sau după finalizarea investigaţiei prevăzute la pct. 5.5.

5.7. În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 5.5 referitoare la culpa operatorului de distribuţie şi/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

5.8. Utilizatorul client final noncasnic plăteşte despăgubiri operatorului de distribuţie pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.

5.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 5.8 se calculează până la nivelul prejudiciului suferit şi se plătesc la cererea operatorului de distribuţie dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie şi utilizator se constată existenţa prejudiciului şi culpa utilizatorului.

5.10. În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 5.9 referitoare la culpa utilizatorului şi/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

6. Condiţii de măsurare a energiei electrice

6.1. Operatorul de distribuţie stabileşte, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcţie de categoria acestuia şi de tipul de tarif solicitat de utilizator.

6.2. Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare.

6.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operaţiunea, să pună la dispoziţia utilizatorului, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului.

6.4. În cazul înlocuirii/reprogramării grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de preţ aplicat, costul lucrărilor de înlocuire/reprogramare a echipamentului de măsurare şi contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuţie.

6.5. La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupurilor de măsurare de către una dintre părţile contractante, aceasta are obligaţia să anunţe imediat cealaltă parte contractantă, iar operatorul de distribuţie asigură remedierea defecţiunilor la echipamentele pe care le deţine şi recalcularea consumului, conform reglementărilor aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

6.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuţie, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.

6.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului şi are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă costul reparaţiei echipamentului deteriorat şi al lucrărilor de demontare, verificare şi remontare.

6.8. În situaţia în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spaţii comune sau pe domeniul public, operatorul de distribuţie are obligaţia să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.

6.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.

6.10. Operatorul de distribuţie are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:

a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW;

b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW.

6.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuţie.

6.12. Dacă utilizatorul sesizează în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziţie de operatorul de distribuţie că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuţie efectuează, în termenul prevăzut la pct. 6.10, o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului, iar constatările se înscriu într-un proces- verbal semnat de părţi. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare.

6.13. În situaţia prevăzută la pct. 6.12 operatorul de distribuţie suportă costul lucrărilor de verificare metrologică, demontare şi remontare a grupului de măsurare.

6.14. Operatorul de distribuţie are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.

6.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligaţie legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului şi/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.

6.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuţie nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită utilizatorului şi/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.

6.17. Operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului sau a furnizorului, în condiţiile prevăzute la pct. 6.15 şi 6.16, profilul specific de consum şi profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.

7. Întreruperea alimentării cu energie electrică

7.1. Operatorul de distribuţie deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea unui preaviz, în următoarele cazuri:

a) la solicitarea furnizorului, conform convenţiei tripartite/multipartite anexate prezentului contract;

b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;

c) neplata contravalorii serviciului de distribuţie în termen de 40 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic, şi în termen de 50 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, reluarea alimentării făcându-se în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de deconectarea/reconectarea locului de consum;

d) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua lucrări de mentenanţă sau modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, ori de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;

e) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuţie privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;

f) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice;

g) racordarea unui alt utilizator la reţelele de distribuţie pe care le deţine, fără acordul operatorului de distribuţie;

h) neconstituirea garanţiilor financiare conform art. 17 din contract;

i) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.

7.2. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, preavizul se transmite de către operatorul de distribuţie utilizatorului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic, şi cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic.:

7.3. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure utilizatorului condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor utilizatorului.

7.4. Operatorul de distribuţie întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri:

a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;

b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalaţiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuţie şi prevăzute în convenţia de exploatare anexată prezentului contract,

c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor;

d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.

7.5. Cheltuielile operatorului de distribuţie pentru deconectarea şi reconectarea la reţea vor fi suportate de utilizator, cu excepţia cazurilor de la pct. 7.4 lit. c) şi d), în aceste situaţii costurile fiind suportate de operatorul de distribuţie.

7.6. Întreruperile prevăzute la pct. 7.4 lit. c) şi d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

7.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului sau a contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către operatorul de distribuţie sau către furnizor corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuţie are dreptul să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare.

7.8. În condiţiile prevăzute la pct. 7.7, operatorul de distribuţie realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plăteşte toate datoriile restante şi se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalaţiei de racordare conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuţie având obligaţia să remonteze elementele instalaţiei de racordare pe care le-a demontat anterior.

7.9. Reluarea alimentării se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.